Privatumo politika – LT Big Brother

Privatumo politika

Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje Privatumo politikoje Jums, portalo https://www.ltbigbrother.com/ (toliau – Portalas) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip Viešoji įstaiga „Global Lithuanian Leaders“ (juridinio asmens kodas: 302484453, registruotos buveinės adresas: Krokuvos g. 9A-29, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Įstaiga) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate apsilankę Portale, susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu ar apsilankę Įstaigos buveinėje.
Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstaigos asmens duomenų tvarkymo tvarkos apraše.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius Portale, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu ar apsilankius Įstaigos buveinės adresu, galime rinkti Jūsų asmens duomenis:

 • vidaus administravimo tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Asmens duomenys tvarkomi kadencijos, darbo santykių ir kitų sutartinių santykių laikotarpiu ir jiems pasibaigus;
 • renginių organizavimo tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji šalis, elektroninio pašto adresas, darbovietė, užimamos pareigos (jei pateikiama). Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei penkis metus po renginio, išskyrus atvejus, kai galimų būsimų renginių organizavimui gali būti reikalingi asmens duomenys, kurie tvarkomi neribotą laiką, ir kitus LR teisės aktuose numatytus atvejus;
 • projektų organizavimo ir administravimo tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji šalis, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, darbovietė, užimamos pareigos, nuotrauka, profesinės patirties aprašymas, gyvenamosios vietos adresas (jei privaloma). Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei septynis metus po dalyvavimo projekte;
 • archyvavimo tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, pareigų vykdymo laikotarpis. Asmens duomenys tvarkomi 10 metų laikotarpiui, išskyrus Įstaigos veiklos dokumentus, įrodančius veiklos tęstinumą, kurie yra tvarkomi neribotą laikotarpį, nebent teisės aktai nurodo kitaip;
 • Narių administravimo tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, nuotrauka, elektroninio pašto adresas, gyvenamoji šalis, profesinės patirties aprašymas, užimamos pareigos, kilmės miestas Lietuvoje (jei pateikiama). Asmens duomenys tvarkomi narystės laikotarpiu ir jam pasibaigus;
 • vidinės komunikacijos su esamais ir buvusiais Įstaigos valdymo organų nariais, Nariais, projektų ir renginių dalyviais tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas. Asmens duomenys tvarkomi neribotą laiką, nebent teisės aktai numato kitaip;
 • išorinės komunikacijos tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji šalis, kilmės miestas Lietuvoje (jei pateikiama), nuotrauka, užimamos pareigos, profesinės patirties aprašymas. Asmens duomenys tvarkomi iki kadencijos, Narystės ar darbo sutarties arba kitų sutartinių santykių pabaigos;
 • naujienų sklaidos (naujienlaiškių) tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto elektroninio pašto adresas (taip pat vardas, pavardė, gyvenamoji valstybė, jei šie duomenys pateikiami). Asmens duomenys tvarkomi iki asmens atsisakymo pateikimo;
 • sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, individualios veiklos pažymos numeris, banko sąskaitos numeris. Asmens duomenys tvarkomi iki sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimo;
 • finansinių operacijų tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, banko sąskaitos numeris. Asmens duomenys tvarkomi iki darbo sutarties galiojimo pabaigos ar kalendorinių metų pabaigos;
 • asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, skundo prašymo ar pareiškimo data ir numeris, skunde, prašyme ar pareiškime nurodyta informacija (įskaitant ir specialiųjų kategorijų asmens duomenis), skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo rezultatas, skundo , prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo metu gauta informacija, Įstaigos atsakymo į skundus, prašymus ar pareiškimus data ir numeris. Asmens duomenys tvarkomi vienerius metus po skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo pabaigos, nebent teisės aktai numato kitaip.

Kaip gauname Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime gauti:

 • iš Jūsų, kai pateikiate mums su mumis bendraudami ar vykdydami kitą teisėtą veiklą savo ar kito asmens vardu;
 • iš asmens, kuris su mumis bendradarbiauja ar vykdo kitą teisėtą veiklą Jūsų vardu.

Asmuo, bet kokiu būdu teikiantis mums kito asmens duomenis, yra atsakingas už tokių duomenų teisingumą ir teisėtumą bei teisės aktų nustatyta tvarka privalo informuoti asmenis, kurių asmens duomenis teikia, apie jų asmens duomenų perdavimą mums, įskaitant duomenų perdavimo tikslus.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 94/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai, užtikrinant teisėtumo sąžiningumo, skaidrumo, tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, tikslumo, saugojimo trukmės apribojimo, vientisumo ir konfidencialumo principų įgyvendinimą. Įstaiga, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kokie slapukai naudojami šiame Portale?

Portale naudojami šie slapukai:

PavadinimasNaudojimo trukmėNaudojimo tikslas
_fbp3 mėn.Padeda rinkti informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pakartotinei rinkodarai.

Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate per socialinės žiniasklaidos priemones?

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Šiuo metu turime šias paskyras socialiniuose tinkluose:

 • „Facebook“ – @LTBigBrother, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 • „LinkedIn“ – @LTBigBrother, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • „YouTube“ – @GlobalLTBigBrother, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/.

Rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų privatumo politikas ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėju, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t.y. informacinių technologijų paslaugų teikėjai, mokėjimo paslaugų teikėjai, buhalterinių paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis Įstaigos, kaip duomenų valdytojo, vardu.
Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų slaptumą.
Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas. Kitais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami ir naudojami tik su Jūsų sutikimu.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

 • elektroniniu paštu info@ltbigbrother.com;
 • siunčiant paštu adresu Krokuvos g. 9A-29, Vilnius, Lietuvos Respublika
 • atvykus į Įstaigos buveinę, adresu Krokuvos g. 9A-29, Vilnius, Lietuvos Respublika

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Išimtiniais atvejais, atsakymo pateikimas gali būti atidėtas iki 60 dienų.
Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.
Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Portale dienos.
Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Portale. Apačioje nurodoma „Atnaujinimo data“, kuri leidžia Jums sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais – skambinant nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

Viešoji įstaiga „Global Lithuanian Leaders“
Juridinio asmens kodas: 302484453
Adresas: Krokuvos g. 9A-29, Vilnius, Lietuvos Respublika
Tel.: +370 686 67524
El. paštas: info@lithuanianleaders.org

Atnaujinimo data: 2021-04-21.